Arbetsplan 2021

Riksmötet i mars 2021 har fastställt en ny arbetsplan för tiden fram till nästa Riksmöte, i mars 2022.

Huvudinriktningen är oförändrad

Den grundläggande uppgiften att förbättra för alla som lider av RLS/WED ligger fast. Vi vill:

  • följa de senaste rönen om RLS/WED
  • informera via medlemstidningen Rastlös, hemsidan www.rlsforbundet.se (tidigare www.wedforbundet.se)
    broschyrer, böcker, möten och andra kanaler
  • verka för höjd kunskapsnivå i vården
  • driva på och stödja forskning
  • påverka villkor som är viktiga för oss
  • skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte
  • erbjuda individuell rådgivning

Omständigheterna har varit speciella

Under det gångna året har pandemin omöjliggjort vanlig mötesverksamhet. Inga informationsmöten till allmänheten har kunnat genomföras. De planer som funnits för informationsmöten till vården har fått läggas på is. Men arbetet med att följa forskningen och sprida information har fortsatt med god fart. Rådgivningen har fortsatt fungera. Tidningen och hemsidan har vidareutvecklats, både i innehåll och form. Samtidigt har vi inlett trevande försök med digitala samtalsmöten.

Under det nya verksamhetsåret ska verksamheten fortsätta med samma huvudinriktning. Tidning, hemsida och mediakontakter ska fortsätta utvecklas. Förbundets häfte med patientinformation ska spridas i nya kanaler. Samtidigt ska vi pröva och utveckla nya digitala mötesformer.

En del av det vi tvingats lära oss kommer att leva vidare

När smittskyddsrestriktionerna släpper ska vi återigen genomföra fysiska möten för medlemmar, allmänhet och vårdpersonal. Kanske inte precis som vi tidigare gjort och planerat, men med samma syfte och anpassat till den ökade IT-mognad som pandemin framtvingat.

Det finns glädjande tecken på att kunskaperna om vår sjukdom sakta är på väg åt rätt håll, men mycket återstår att göra.

Arbetsplan 2021-22, fastställd