Finns det samband mellan WED och Erektil Dysfuntion?

SLEEP (Sleep Research Society, 2010)

Restless Legs Syndrome and Erectile Dysfunction

Denna studie som en av de första inom området, har fått stor uppmärksamhet i den medicinska världen, både inom den kliniska och den epidemiologiska. Hänvisningar till studien har ofta gjorts av andra forskare.

Bakgrund: I en tidigare studie hade man funnit att män med ED löpte > 4 ggr så stor risk att drabbas av Parkinson än män utan ED. Man vet att det finns dysfunktion i dopaminsystemet i de tre sjukdomarna/symptomen WED, ED och Parkinson. Därför intresserade man sig för om WED-patienter löpte större risk att drabbas av ED eller, de facto, var drabbade.

Frågeställningen för studien var: ”Är förekomsten av ED bland män med WED högre än hos män utan WED?”

Urvalskriterier för deltagande i studien var att det fanns 4 kriterier på WED enligt IRLS definitioner och besvären skulle vara >= 5 ggr/månad. ED mättes genom ett frågeformulär.

Urvalet var 23 119 män med medelålder 68,7 år. Dessa delades i tre grupper: 1) inga symptom, 2) symtom 5-14 ggr/månad och 3) symptom > 15 ggr/månad

Slutsats: Bland män med WED var förekomsten av ED större än män utan WED. Skillnaden var stor. Det statistiska p-värdet var starkt signifikant (p< 0,0001). Bland män som hade svåra symtom (> 15 ggr/månad) var det dubbelt så stor risk att att få ED än bland män utan symptom. Denna skillnad var oberoende av andra möjliga s k kovariater som t ex ålder, BMI, medicinering av antidepressiva, oro/ångest , fysisk aktivitet, högt blodtryck, etnicitet.

Min reflexion: Det finns inget direkt, enkelt samband mellan WED och ED om man ser till de biologiska mekanismerna. Dopamin spelar ju en stor roll i båda fallen, ett faktum som författarna diskuterar kring. Effekten av sömnstörningar, som är ett resultat av obehandlad WED, kan vara en starkt påverkande ”mellanliggande” faktor för ED. Nämnas kan också att studien inte separerar behandlad och obehandlad WED.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802250/

Kan det finnas behandling av detta tillstånd?
Det finns beskrivningar av lyckade behandlingar med medicinska preparat mot ED som samtidigt har gynnsamt effekt på WED. Här är några korta referenser:

The World Journal of Men´s Health, 2013

Sleep, Sleep Disorders and Sexual Dysfunction

Artikel som till övervägande del redogör för flera studier av sambandet sömnstörningar – ED.

Man det nämns en annan intressant artikel som publicerades 2015, där man beskriver ett fall med en 65-årig man som helt blivit av med sina WED-symptom efter medicinering med substansen Tadalafil (Cialis).

Källa: https://wjmh.org/DOIx.php?id=10.5534/wjmh.180045

Clinical neuropharmacology, 2015

Efficacy of sildenafil in a patient with restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease.

Jan Ulberg är författare till denna fallbeskrivning. Även här beskrivs en 47-årig man med primär WED under många år. Patienten sökte för ED och fick Sildenfranil (Viagra) utskrivet.
Han rapporterade därefter betydande lindring av sin WED.
Källa: https://journals.lww.com/clinicalneuropharm/Citation/2015/03000/Efficacy_of_Sildenafil_in_a_Patient_With_Restless.10.aspx

”Nya rön har nu visat att patienter med syndromet drabbas av lokal hypoxi i underbenen, sannolikt beroende på nedsatt mikrocirkulation kvälls- och nattetid, den tid på dygnet då besvären uppträder.”
Källa:
Jan Ulfberg, Läkartidningen 42/2014

Uppenbarligen kan det finnas samband mellan kärlvidgande och blodflödesökande preparat och WED, en hypotes som är nog så intressant. Fallbeskrivningar har dock på intet sätt en vetenskaplig status, men kan peka på öppningar för ny forskning.

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här