IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har arrangerat informationsmöten i vilka RLS-Förbundet har deltagit. Förbundet har där uttryckt behov av att få hjälp med att nå ut till primärvårdsläkare, för att informera om vår sjukdom, WED/RLS, och behandlingen av den.

Under 2013 deltog RLS-Förbundet i IVO:s informationsmöten och ska även under 2014 delta samt ingå i en programkommitté för att planera dialogmöten med olika patientorganisationer.

Varje organisation får komma med önskemål om vilka frågor de vill diskutera. RLS-Förbundet har uttryckt behovet att få hjälp med att nå ut till primärvårdsläkarna så att vi kan informera om vår sjukdom, WED/RLS och behandlingen av den.

Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO 

IVO är en ny tillsynsmyndighet tillsatt av regeringen i juni 2013 och vars huvuduppgift är att se till att befolkningen får vård och omsorg som:

  • är säker
  • har god kvalitet
  • bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

IVO ska arbeta för att göra vården och omsorgen bättre.

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De ansvarar även för handläggning av klagomålsärenden från enskilda patienter/drabbade eller anhöriga.

Du kan läsa mer på www.ivo.se.