WED-Förbundets styrelse består av sex ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen arbetar främst med att sprida information om den neurologiska sjukdomen WED/RLS.

Styrelsen har vissa uppdrag som ska genomföras under ett verksamhetsår, som att t.ex.:

  • sammanträda minst fyra gånger per år
  • bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
  • verkställa de av förbundet fattade besluten
  • förvalta förbundets tillgångar och föra dess räkenskaper
  • hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

Styrelse

På Riksmötet och det efterföljande konstituerande styrelsemötet i mars 2020 valdes följande styrelse:

Ordförande: Sören Berg, soren.c.berg@gmail.com

Vice ordförande: Sören Hallberg, soren.hallberg@wedforbundet.se

Kassör: Sten Sevborn, stensevborn@telia.com

Sekreterare: Gunnel Färm, gunnel.farm@gmail.com

Ledamot: Olle Jonsson, o.jonsson@telia.com

Ledamot: Susanne Lekvall, susannelekvall@gmail.com

Suppleant: Emma Jakobsson, emma.am.jakobsson@gmail.com