Fråga: Blivit ordinerad Gabapentin mot RLS-besvär

15 december, 2023

Frågan i Rastlös # 4 2023 gäller Gabapentin, ett läkemedel som länge varit ett alternativ vid RLS-behandling och som nu används allt oftare.

Fråga

Min läkare har ordinerat Gabapentin mot mina RLS-besvär. Hon säger att det fungerar bra för många, men att olika människor reagerar på olika sätt och att det kan ta lite tid innan man kan bedöma. Jag håller nu på att pröva mig fram, med både positiva och negativa erfarenheter. Bland annat har jag upptäckt att det har stor betydelse hur jag fördelar doserna över dygnet. Kan ni ge mig några ord på vägen?

Svar

Gabapentin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika eller alfa2delta-ligander (två olika beteckningar på samma grupp). Det är inget nytt att denna typ av läkemedel ses som ett möjligt alternativ vid besvärlig RLS, men de används nu allt oftare. En viktig orsak till den ökande användningen är att man sett hur överdosering av dopaminergika (t ex pramipexol/Sifrol) kan ge svåra problem vid hög dosering och/ eller långvarig användning; de kan ge augmentation som innebär att läkemedlet förvärrar besvären i stället för att lindra dem.

En forskargrupp vid Mayo Clinic i USA, knuten till den internationella expertgruppen IRLSSG (*1) har gått så långt att de anser att man ska ändra ordningsföljden för hur man ska pröva medicinering vid RLS. De anser att läkemedel ur gruppen alfa2delta-ligander (t ex Våra rådgivare svarar på individuella frågor. Här tar vi upp frågor som kan vara av allmänt intresse. Svaren är faktagranskade av docent Jan Ulfberg. gabapentin) bör vara förstahandsvalet, först därefter pröva dopaminergika och slutligen en opioid i de fall det behövs. För gabapentin föreslår man inledande dosering med 300 mg/dygn, som kan höjas ända till 3600 mg/dygn om så behövs. Koncentrationen i blodet når sitt max efter cirka 2 timmar, och halveras efter 5 till 7 timmar. (I vissa länder, inte i Sverige, säljs även mer långtidsverkande varianter.)

I Tyskland finns aktuella riktlinjer av liknande typ, men där håller man fast vid inställningen att dopaminergika bör vara förstahandsalternativet. En del europeiska RLS-experter anser att den USA-baserade gruppen är överdrivet skeptisk till dopaminergika på grund av att man där ofta använt dem i högre doser än i Europa.

Den augmentation som dopaminergika kan orsaka är plågsam. Ibland måste man helt byta läkemedel, t ex till gabapentin, ibland räcker det att sänka dosen eller byta till ett annat läkemedel av samma typ, t ex plåster med rotigotin. Alfa2delta-ligander, t ex gabapentin, fungerar bra för många, men kan också ge obehagliga biverkningar. Ibland kan biverkningarna mildras efter en tid, men i vissa fall är gabapentin helt enkelt inget bra alternativ.

Båda läkemedelstyperna är tänkbara och ingendera är särskilt dyr. Om det du redan har inte fungerar bra, ska du be att få pröva dig fram tillsammans med din läkare. RLS-Förbundets rådgivare kan vara bra samtalspartners. (Att förskriva dopaminergika mot RLS-besvär innebär inga formella svårigheter för en läkare.

Men att förskriva gabapentin eller någon annan alfa2delta-ligand mot RLS-besvär har inget stöd i FASS (*2) eftersom tillverkaren inte anger RLS som en indikation. Det betyder bland annat att FASS inte innehåller några doseringsanvisningar eller andra rekommendationer som är knutna till användning vid RLS-besvär. En läkare som känner till läkemedlet kan ändå förskriva det, men en sådan förskrivning ställer högre krav på att läkaren har egen kunskap.).

Läs studien här

1. The Management of Restless Legs Syndrome: An Updated Algorithm, Mayo Clinic July 2021 for International Restless Legs Syndrome Study Group

2. Den ofta använda läkemedelsinformationen som produceras av läkemedelsföretagen i Sverige.

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här