Policy GDPR

Integritetspolicy

Denna dag, 2018-07-01, har följande policy upprättats för Förbundet:

Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy, som utgår från gällande dataskyddslagstiftning (2018-05-25, GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge bra service och information om vår verksamhet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra medlemsundersökningar. Exempel på personuppgifter som vi kan behöva för dessa ändamål är t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedata mm.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de i förbundet som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Du har rätt att säga upp sitt medlemskap när som helst. Vi raderar då dina personuppgifter under förutsättning att de inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

Förbundet är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Förbundet har ett personuppgiftsbiträde (Föreningshuset) för att hjälpa oss med medlemsregistret.