Vill du resa till Innsbruck?

WED-Förbundet stöttar aktuell forskning.

I Innsbruck, Österrike, studeras effekten av hög höjd hos WED/RLS-patienter och friska kontrollpersoner.

WED-Förbundet hjälper till att finna försökspersoner samt stå för vissa kostnader, bl.a. resekostnader och uppehälle, i ett samarbete med doktor Jan Ulfberg och de österrikiska specialisterna.

Forskning har visat förekomsten av låg syrgashalt hos patienter med WED/RLS och man fann ett starkt samband med svårighetsgraden av WED/RLS. Dessutom har det föreslagits att effekten av hög höjd påverkar svårighetsgraden av WED/RLS: I Ecuador har man visat en högre frekvens av WED/RLS i bergsregioner jämfört med kustregioner och att WED/RLS också associerades med en reducerad syrgasmättnad hos patienter som lever på hög höjd.
I Innsbruck är målsättningen med forskningen att undersöka effekten av hög höjd på periodiska benrörelser i sömnen (PLMS) och WED/RLS-symtom hos obehandlade WED/RLS-patienter och friska försökspersoner.
Studien visar att PLMS-frekvensen ökar på hög höjd. Eftersom PLMS är starkt relaterat till WED/RLS, styrker dessa resultat ytterligare rollen av perifer syrebrist vid WED/RLS.
Studien är nästan färdig men två män med ”icke dopaminerg terapi” samt en kvinna med ”enbart dopaminerg terapi” behövs.
Är du intresserad av att delta kontaktar du Sten Sevborn på 0411-52 14 57 eller sten.sevborn@wedforbundet.se