Statens Läkemedelsutredning och WED-förbundets remissvar

I december 2018 överlämnade den statliga Läkemedelsutredningen sitt  slutbetänkande SOU 2018:89 om ”Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel”.

WED-Förbundets styrelse hade kontakt med flera olika patientföreningar i frågan och det fanns en bred samsyn bland annat om att frågorna borde hanteras mer nationellt, utan regionala skillnader.

Förbundets svar pekar på att utredningen förbigår några av de frågor som är allra viktigast ur patientperspektiv: Trygg tillgång till läkemedel, Patientvänliga former för generiskt utbyte och Jämlik tillgång till moderna läkemedel.

Remissvar_SOU_2018_89_WED-Forbundet